Past Faculty

Past Faculty

>  Dr. R M Varma

>  Dr. G N Narayana Reddy

>  Dr. B S Venkataramana

>  Dr. Vidya Sagar

>  Dr. V Hemalatha

>  Dr. Krishna

>  Dr. B S Das

>  Dr.V. K. Jain

>  Dr. Vinod Kumar Srivastava

>  Dr.A. S. Hegde

>  Dr. K. S. Narayana Swamy

>  Dr. A. Krishna Reddy

>  Dr. N. K. Venkataramana

>  Dr. T. V. Rao

>  Dr..Deepu Banerji

>  Dr.Thimmappa Hegde

>  Dr.. Aaron Mohanty

>  Dr. Shanthi Shankar Prahraj

>  Dr. Anand Balasubramaniam

>  Dr. S. Satish

>  Dr. Pillai Shibu Vasudevan

>  Dr. Rojin George Abraham

>  Dr. K.V.R. Sastry

>  Dr. B. A. Chandramouli

>  Dr. Hitesh Kumar

>  Dr. A.S. Ramesh

>  Dr. Mohammed Abdul Majid

>  Dr. Manish Ranjan

>  Dr. Paritosh Pandey

>  Dr. HarishaP.N

>  Dr. Manjul Tripathi

>  Dr. Amey Rajan Savardekar

>  Dr. S. Sampath

>  Dr. Dhananjaya I Bhat

>  Dr. Dhananjaya I Bhat